Nyheder


Denne side indeholder primært nyheder fra foreningen og lokalområdet.

De seneste nyheder står øverst.


2018-02-18: Betaling af kontingent

En enig bestyrelse vedtog på bestyrelsesmødet den 18/11-17, at kontingentet fremover SKAL tilmeldes i banken som en fast konto-til-konto overførsel med betaling den 1/10 hvert år. Indtil videre er det kr. 450,00 og Grundejerforeningen giver besked, hvis beløbet ændres.

Overførslen skal ske til reg.nr. 1551, kontonr. 0005052513. Anfør din sommerhusadresse i meddelelsesfeltet til modtageren.

Du kan sandsynligvis selv lægge overførslen ind i din netbank; ellers må du bede din bank om at gøre det for dig.

[Hanne Holm Marthinsen / Svend Erik Baarsby]


2017-07-05: Høringssvar til Gribskov Kommune

Bestyrelsen har den 9.2.2017 besvaret en henvendelse fra Gribskov Kommune vedrørende en indsatsplan for oversvømmelser. Du kan se vores svar her.

Kommunens indsatsplan findes pĺ dens hjemmeside og kan ses her.

[Maj-Britt Haugaard Pedersen]


2017-04-20: Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt lørdag den 12. august kl. 12:00 hos Maj-Britt og Kell pĺ Egernvej 3.

Indkaldelse vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post eller E-mail i god tid forinden. Hvis du har lyst til at tilbringe et par hyggelige timer i selskab med dine søde og rare naboer, så find allerede nu kalenderen frem og afsæt tid heri til denne begivenhed.

Bemærk, at datoen er ændret i forhold til den tidligere udmeldte dato (5. august).

[Svend Erik Baarsby]


2016-04-07: Nye medlemmer til bestyrelsen

Som det nok er dig bekendt, så består foreningens bestyrelse af fem medlemmer, hvoraf de fleste har siddet der i rigtig mange år. Det er selvfølgelig godt for foreningen at have nogle "gamle" og erfarne medlemmer i bestyrelsen, men samtidig er det et problem, at de pågældende medlemmer er "gamle" i mere end én forstand. De er nemlig alle over folkepensionsalderen, hvilket betyder, at vi kan forvente en del "naturlig afgang" fra bestyrelsen i løbet af de nærmeste år.

Det er derfor nødvendigt, at vi har nogle nye og friske medlemmer stående klar i kulissen til at overtage de bestyrelsesposter, der bliver ledige, efterhånden som de "gamle" stempler ud.

Helt akut har vi behov for en ny kasserer, som kan efterfølge Svend Erik Baarsby, der - som tidligere nævnt i en nyhed den 2015-02-27 - ikke genopstiller ved den kommende generalforsamling.

Desuden kunne vores formand også godt tænke sig at blive afløst, næste gang hun er på valg. Det er godt nok først til næste år, men allerede nu vil det være rart også at have en kandidat klar til at efterfølge hende.

Vi håber meget, at du vil overveje, om det ikke kunne være noget for dig med en plads i bestyrelsen, hvor du vil få fire rare og hyggelige kollegaer. Formand og kasserer modtager desuden et honorar på 1.000 kr. årligt. Der afholdes normalt tre bestyrelsesmøder om året. Er du interesseret, må du meget gerne kontakte vores formand Maj-Britt Haugaard Pedersen.

[Svend Erik Baarsby]


2016-04-07: Generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt lørdag den 6. august kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post eller E-mail i god tid forinden, men find allerede nu kalenderen frem og afsæt et par timer heri til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2015-02-27: Er du vores kommende kasserer?

Foreningens nuværende kasserer og mangeårige bestyrelsesmedlem, Svend Erik Baarsby, har valgt at gå på "pension", når hans nuværende opstillingsperiode udløber ved generalforsamlingen i sommeren 2016.

Vi søger derfor en ny kasserer, som er klar til at tage over, når Svend Erik slutter. Måske det er dig?

Som kasserer er du ansvarlig for foreningens bogføring og regnskab samt opkrævning af kontingentet. Du skal desuden stå for udsendelsen af indkaldelse til generalforsamlingen samt det efterfølgende mødereferat og kontingentopkrævning. Til gengæld får du fire rare og hyggelige kollegaer i bestyrelsen, som holder tre årlige bestyrelsesmøder. Du vil desuden modtage et honorar på 1.000 kr. årligt.

Hvis jobbet kunne være noget for dig, så henvend dig venligst til foreningens formand, Maj-Britt Haugaard Pedersen. Det vil blive betragtet som et plus, hvis du er under pensionsalderen.

[Maj-Britt Haugaard Pedersen]


2015-02-25: Generalforsamling 2015

Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt lørdag den 1. august kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post eller E-mail i god tid forinden, men afsæt allerede nu et par timer i kalenderen til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2014-09-13: Resultatet af urafstemningen

Så er urafstemningen om bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens Love afsluttet, og revisor Inger Hjertstedt og kasserer Svend Erik Baarsby har gjort resultatet op. Det ser således ud:

Udsendte stemmesedler: 64
Modtagne stemmesedler: 35
Afgivne Ja stemmer: 68
Afgivne Nej stemmer: 0

Forslaget er således énstemmigt vedtaget både på generalforsamlingen og ved urafstemningen. Der vil snarest muligt blive udgivet et "officielt" dokument med de ændrede Vedtægter.

[Svend Erik Baarsby]


2014-07-01: Forslag til ændringer af foreningens Love

På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremsætte forslag til nogle ændringer af foreningens Love. Der er ikke tale om principielle ændringer af lovenes indhold, men kun om nogle mindre ændringer, som er krævet for at leve op til nutidens faktiske forhold. De vigtigste er:

Vi har valgt at bibeholde det oprindelige sprog af respekt for den del af foreningens historie, som det afspejler. Dog er der foretaget nogle få tilretninger, hvor det gamle sprog var for "knudret" eller direkte uforståeligt. Desuden er nogle gamle navne rettet til de nye.

Du kan hente forslaget til ændringerne (Microsoft Word dokument) her. De foreslående ændringer er alle anført med rød skrift.

Vi håber, at du vil læse ændringsforslaget grundigt igennem, inden du møder op på generalforsamlingen den 2. august.

Da ændringer af foreningens Love kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, er det vigtigt, at så mange som muligt møder op.

[Svend Erik Baarsby]


2014-03-08: Genbrugsstation delvis lukket

På grund af ombygning er genbrugsstationen i Højelt ved Græsted delvis lukket frem til juli måned. Haveaffald kan dog stadig afleveres her. For andet affald anbefales det, at man i stedet benytter genbrugsstationen i Skærød på Industrivej 4.

[Svend Erik Baarsby]


2014-03-08: Generalforsamling 2014

Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt lørdag den 2. august kl. 12:00 hos Maj-Britt og Kell, Egernvej 3.

Indkaldelse vil som sædvanligt blive udsendt i god tid forinden, men afsæt allerede nu et par timer i kalenderen hertil.

[Svend Erik Baarsby]


2013-08-15: Husk at melde flytning

Hver gang vi sender breve ud til medlemmerne, får vi næsten altid nogle retur fra postvæsnet, fordi adressaten er flyttet. Det giver ofte anledning til en del detektivarbejde med at finde de nye adresser, hvilket kunne være undgået, hvis man havde husket at meddele bopælsforandring til kassereren (par. 9, pkt. 2 i foreningens love).

Husk derfor venligst dette, når I flytter. Det gælder også, selv om man har tilmeldt sig den nye ordning med "papirløse" forsendelser.

På forhånd Tak!

[Svend Erik Baarsby]


2013-03-02: Generalforsamling 2013

Den ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt lørdag den 27. juli kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men afsæt allerede nu et par timer i kalenderen hertil.

[Svend Erik Baarsby]


2012-04-14: Generalforsamling 2012

Den ordinære generalforsamling afholdes i år lørdag den 4. august kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men afsæt allerede nu et par timer i kalenderen til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2011-08-26: Betaling af kontingent via netbank

Vi har netop udsendt referatet fra generalforsamlingen sammen med et girokort til indbetaling af kontingentet for 2011-2012.

Mange har allerede fundet ud af at betale kontingentet via deres netbank, men der er også en del, der stadig går på posthuset for at betale. Måske tror de, at man ikke kan betale kontingentet via netbank, fordi girokortet ikke er forsynet med en kodelinie med betaleridentifikation, men det er altså ikke tilfældet. Hvis du godt vil spare dig selv for en tur til posthuset samt et gebyr på 25 kr., så læs opskriften her:

Indtastningsrækkefølgen kan måske variere i de forskellige netbanker, men det er i alle tilfælde ovenstående oplysninger, som skal indtastes.

God fornøjelse og tak for din indbetaling!

[Svend Erik Baarsby]


2011-04-26: Generalforsamling 2011

Den ordinære generalforsamling afholdes i år lørdag den 23. juli kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men afsæt allerede nu tid i kalenderen til denne begivenhed.

Vi beklager, at det har været nødvendigt at ændre den oprindelig udmeldte dato og håber, at det ikke vil give problemer for nogen.

[Svend Erik Baarsby]


2011-03-20: Afbrænding af haveaffald

Hvis du har tænkt dig snart at få brændt noget af dit gamle haveaffald af, kan du godt glemme det igen. Kommunen har nemlig udstukket nye regler for afbrænding af haveaffald, som gælder fra den 1. januar 2011. De indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at afbrænde haveaffald i sommerhusområder, hvilket jo rammer os. Eneste mulighed er tilsyneladende at gemme det til Sankt Hans aften og så brænde det som Sankt Hans bål.

Du kan læse mere om de nye regler her.

[Svend Erik Baarsby]


2010-09-22: Møde i Vandmiljøgruppen

Den 19. august var der atter møde i Vandmiljøgruppen på rådhuset i Helsinge. Fra vores grundejerforening deltog denne gang kasserer Svend Erik Baarsby og bestyrelsesmedlem Hanne Hansen samt dennes mand, Peter. Det var igen problemerne med Højbro Å, som var på dagsordenen, og de efterhånden velkendte løsningsforslag med en udvidelse af diget og etablering af et vådområde ved Mønge blev nok engang debatteret. Desværre kunne kommunens deltagere ikke love nogen løsning på problemet i indeværende byrådsperiode, da der simpelthen ikke er penge på budgettet til det. Det var derfor i en noget mat stemning, vi forlod mødet.

Vi har efterfølgende modtaget dette notat fra mødet. Det "officielle" mødereferat er endnu ikke dukket op på kommunens hjemmeside, men vi vender tilbage med et link hertil, når det foreligger.

[Svend Erik Baarsby]


2010-06-27: Referat fra møde i Vandmiljøgruppen

Den 27. maj afholdt Gribskov Kommune møde i Vandmiljøgruppen på rådhuset i Helsinge. Fra vores grundejerforening var formanden Thøger K. Jensen og sekretær Henrik Lorentzen samt dennes hustru mødt op som tilhørere. De har efterfølgende udarbejdet dette referat fra mødet.

På kommunens hjemmeside findes nu også det officielle referat fra mødet. Her er der også et link (Højbro_Å_rapport_rev200410.pdf) til en rapport kaldet "Hydraulisk vurdering af Højbro Å", som er udarbejdet af firmaet Orbicon. Den kan måske være af interesse for dem, der godt vil have en mere uddybende analyse af problemerne omkring åen.

[Svend Erik Baarsby]


2010-06-11: Ordinær generalforsamling 2010

Den ordinære generalforsamling afholdes i år lørdag den 7. august kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men du kan allerede nu afsætte et par timer i kalenderen til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2010-02-14: Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamlingen lørdag den 20. marts 2010 kl. 11:00 på
Gribskov Efterskole, Skurbyen 1. sal, Stokkebrovej 33, 3210 Vejby.

Emnet for mødet vil være Højbro Å og de problemer, den giver anledning til i forbindelse med oversvømmelser.

Skriftlig indkaldelse vil blive sendt ud med posten i den kommende uge.

[Svend Erik Baarsby]


2009-07-19: Referat fra møde om Højbro Å

Den 9. juli havde Gribskov Kommune indkaldt repræsentanter for grundejerforningerne ved Højbro Å til et møde. Fra vores forening deltog bestyrelsesmedlemmerne Hanne Hansen og Maj-Britt Haugaard. Emnet for mødet var problemerne i forbindelse med de seneste oversvømmelser langs åen.

Vi har nu modtaget et referat fra dette møde. Da emnet også var genstand for en livlig debat ved generalforsamlingen i lørdags, går vi ud fra, at det har stor interesse. Du har derfor mulighed for at læse det omtalte mødereferat her.

[Svend Erik Baarsby]


2009-06-15: Bliv på vejen!

De seneste dages kraftige regnvejr har flere steder skyllet noget af vejbelægningen på vores veje, hvilket har efterladt en temmelig ujævn vejbane. Det har åbenbart fået nogle bilister til at benytte græsrabatten i stedet, som så til gengæld er blevet slemt molesteret, da den nu er meget blød. Det er rigtig ærgeligt for de grundejere, der bliver udsat for dette, og som bagefter må udbedre skaderne og så nyt græs på de beskadigede steder. Derfor: Sæt i stedet farten ned og bliv på vejen! Vi har jo i forvejen en hastighedsbegrænsning på 15 km/t på vores veje, så det kan nok lade sig gøre.

[Svend Erik Baarsby]


2009-05-03: Ny side med Links

Der er oprettet en ny side med en række nyttige links (henvisninger) til hjemmesider, som kan være af interesse her i lokalområdet. Du kan få adgang til den her og via det sidste punkt i menuen til venstre.

[Svend Erik Baarsby]


2009-03-01: Generalforsamling 2009

Generalforsamlingen afholdes i år, hvor foreningen i øvrigt har 60-års fødselsdag, lørdag den 18. juli kl. 12:00.

Indkaldelse, med angivelse af sted, vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men du kan allerede nu reservere et par timer i kalenderen til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2008-03-23: Generalforsamling 2008

Generalforsamlingen afholdes i år lørdag den 26. juli kl. 12:00.

Indkaldelse vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men afsæt allerede nu tid i kalenderen til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2007-07-01: Generalforsamling 2007

Generalforsamlingen afvikles i år lørdag den 4. august kl. 12:00 (bemærk den ændrede tidspunkt) på Hesselhøj 15, hvis ejere som sædvanligt har stillet deres ejendom til rådighed til formålet. Tak for det.

Indkaldelse vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men du kan allerede nu afsætte tid i kalenderen til denne begivenhed.

Der skal på generalforsamlingen i år vælges en revisorsuppleant. Måske dette var noget for dig?

[Svend Erik Baarsby]


2006-05-21: Generalforsamling 2006

Generalforsamlingen afvikles i år lørdag den 12. august kl. 11:00 på Hesselhøj 15, hvis nye ejere velvilligt har stillet deres ejendom til rådighed til formålet.

Indkaldelse vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden, men du kan allerede nu reservere dagen til denne begivenhed.

[Svend Erik Baarsby]


2005-07-01: Generalforsamling 2005

Generalforsamlingen afvikles i år lørdag den 6. august kl. 11:00 på Hesselhøj 15, hvis nye ejere i lighed med tidligere velvilligt har stillet deres ejendom til rådighed til formålet.

Indkaldelse vil som sædvanligt blive udsendt med alm. post i god tid forinden.

[Svend Erik Baarsby]


2005-03-11: Netsted åbnet

Foreningen har i dag åbnet sit nye netsted (website) på adressen http://alfaland.com/stokkebro

[Svend Erik Baarsby]


Om
foreningen
Vedtægter og
Ordensreglement
Bestyrelse
og revisor
General-
forsamlinger
Opslagstavlen Kontakt
foreningen
Links

Denne side er sidst opdateret 2018-02-18 15:40 CET